Všeobecné obchodní podmínky

Použité termíny:

 • Uživatel – koncový zákazník, která objednal nebo užívá službu.
 • Poskytovatel – provozovatel služeb IT & WP HOST s.r.o., IČ: 060 01 637 dále viz. kontakt.

Vytvoření objednávky na naše služby i samotné užívání služeb se řídí těmito pravidly:

 1. Uživatel může využívat služeb serveru v souladu s těmito pravidly.
 2. Uživatel potvrzuje, že četl tyto podmínky a potvrzuje, že je považuje za řádnou smlouvu vytvořením objednávky.
 3. Zřízení služeb:
  1. Služby jsou zřizeny na základě vyplnění objednávky a provedení úhrady služeb k níž budete vyzvání potvrzujícím emailem po odeslání objednávky služeb.
  2. Zaplacení objednávky je realizováno pomocí bankovního převodu.
  3. Po přijetí Vaší platby jsou služby zřizeny a je Vám zaslána faktura.
  4. Uživatel je vždy informován o procesu vyřižení objednávky pomocí emailu.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo:
  1. Okamžitě pozastavit stránky, které obsahují nevhodný obsah – např. warez, cracks, porno, erotiku, viry.
  2. Zablokovat přístup k serveru IP adrese uživatele, který soustavně porušuje podmínky serveru zejména bod 5b.
  3. Okamžitě omezit nebo zakázat službu v případě přetěžování serveru, nebo využívání služby pro jiný účel, než je služba určena.
  4. Okamžitě pozastavit nebo znepřístupnit webové stránky pokud se jejich prostřednictvím šíři viry, trojské koně a jiné červy.
  5. Zpoplatni službu v případě vybočování pravidel v rámci FUP, nebo ji omezit, aby nedošlo k přetěžování serveru, popř. přesunout na jiný server.
  6. Při poskytnutí neplacených služeb generovat reklamu do webových stránek uživatele.
  7. Ukončit provoz služby při nedodržení podmínek spolupráce. (např. free hosting, reseller apod.)
  8. Zrušit přijatou objednávku, nelze-li ji z technických důvodů zpracovat (např. registrace domén nesplňující podmínky registrace domén).
  9. Provádět vlastní zálohy uživatelovo dat pro případ havárie serveru a jejich nutné obnovy, aby se předešlo ztrátě dat.
 5. Uživatel musí:
  1. Při registraci a odběru služeb uvádět pravdivé údaje, dojde-li ke změně je povinen změnu nahlásit.
  2. Dodržovat tyto podmínky.
  3. Sledovat změny pravidel provozu serveru.
  4. Sledovat webovou prezentaci http://www.mujhost.net a informovat se o možných odstávkách, výpadcích a změnách v nastavení služeb.
  5. Vyplnit seznam oprávněných osob v zákaznické administraci spravuje-li službu více uživatelů.
 6. Uživatel nesmí:
  1. Publikovat obsah, který je v rozporu s platnými zákony ČR a EU.
  2. Publikovat obsah obsahující erotické, nelegální software aj materiály (warez, crack, hacks stránky, nelegální MP3, viry a filmy).
  3. Své stránky používat jako distribuční server či download server (v případě velkého datového přenosu bude aktivováno omezení na 60GB přenesených dat měsíčně).
  4. Ohrožovat plynulý provoz serveru nevhodnými skripty, jež např. generují vysokou zátěž.
  5. Vytvářet na svém účtu freehosting a freemailové schránky.
  6. Rozesílat prostřednictvím serveru nevyžádanou poštu (SPAM), obchodní sdělení a hromadné emaily (k těmto záležitostem jsou určeny jiné služby).
  7. Úmyslně zatěžovat server.
 7. Poskytovatel se zavazuje:
  1. Neposkytovat údaje o uživateli a jeho aktivitách na serveru třetí straně vyjma vyšší moci (soudy, policie).
  2. Udržovat služby v provozu a minimalizovat výpadky.
  3. Informovat uživatele o porušení mírných části pravidel před provedením sankcí (např. datový tok, nevhodný obsah, atd.).
  4. Vrátit uživateli peníze na účet ve formě kreditu za dobu výpadku poměrem z částky za zaplacenou službu, které uživatel může využít na další služby.
  5. Informovat klienta o změnách parametrů pro správnou funkčnost služeb.
  6. Informovat klienta o plánovaných údržbách na webových stránkách www.mujhost.net. Údržba a servisní zásahy nejsou brány jako výpadek služeb.
 8. Poskytovatel nenese zodpovědnost:
  1. Za obsah prezentace na stránkách / VPS serveru uživatele.
  2. Za výpadky služeb a s nimi způsobené finanční újmy uživatelů a za finanční újmy způsobené pozastavením provozu služeb.
  3. Za nefunkčnost služeb při změně IP adresy serveru u domén, které nejsou pod naší správnou DNS záznamů.
  4. Za způsobené škody při obnovení dat ze zálohy při havárii provozního serveru.
  5. Poskytovatel neodpovídá za závady a škody vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy správce (administrátor, webmaster) počítačového systému zákazníka.
  6. Poskytovatel nenese odpovědnost z a přerušení poskytování služby v případě zásahu třetích osob či zásahu vyšší mocí (zejména povodeň, požár, vichřice, válka, zemětřesení, stávka, povstání apod.) nebo v případě poruchy na zařízeních třetích dodavatelů (zejména dlouhodobější výpadek dodávky elektrické energie, telekomunikačních spojení atd.), pokud tyto skutečnosti byly způsobeny neodvratitelnou událostí, které nebylo možno prokazatelně zabránit a které nebyly způsobeny nedbalostí či úmyslným jednáním čiopomenutím poskytovatele.
 9. Prodloužení služeb:
  1. Služby jsou prodlouženy na základě přijetí platby na další období (1 rok, není-li smluveno jinak).
  2. Po expiraci služeb poskytovatel není povinen prodloužit služby.
  3. Obnovení dat i hostingu (musí být prodlouženo na další období) po expiraci se řídí doplňkovým ceníkem.
  4. Prodloužením služeb uživatel souhlasí s aktualizací obchodních podmínek a podmínek provozu služeb.
 10. Platby:
  1. Přijaté platby jsou nevratné.
  2. V případě, že uživatel přestane službu využívat, nemá nárok na vrácení poměrné částky.
  3. V případě porušení těchto podmínek ze strany uživatele není nárok na vrácení poměrné částky.
  4. U placených operací s doménovým jménem není možné požadovat navrácení částky při odstoupení od smlouvy.
  5. U plateb, kde je služba provedena jednorázově, není možné nárokovat platbu zpět při odstoupení od smlouvy – např. registrace domén, generování certifikátů, jednorázově provedené služby.
  6. Při opakovaném prodlení platby ze strany zákazníka je poskytovatel oprávněn pozastavit službu i okamžitě službu vypovědět bez nutnosti dodržení výpovědní lhůty z důvodu nevčasné úhrady služby.
  7. V případě zrušení objednávky je přijatá platba vrácena zpět viz. bod 3.h.
 11. Transfer domény:
  1. Objednání transferu doménu může provést pouze vlastník doménového jména.
  2. Pro úspěšné provedení transferu domény je nutné zaslat platné auth-id, popř. potvrdit souhlas s převodem registrátorovi.
  3. Pokud uživatel neposkytne potřebnou součinnost při transferu jeho domény (a to při max. 3 pokusech) je nutné transfer objednat znovu.
 12. Další ustanovení
  1. Administrátorem (správcem) OS  u VPS serveru není poskytovatel. Není-li sjednáno jinak na základě uzavřené smlouvy.
  2. Zákazník umožní poskytovateli používat své logo a  označení promarketingové účely jako referenci.
  3. Poskytovatel zodpovídá za případné způsobené škody do výše měsíčního paušálu.
  4. Služba je vždy hrazena předem na účet poskytovatele.Není-li řádně služba předplacena, poskytovatel si vyhrazuje právo službu přerušit. V takovémto případě neodpovídá za možné škody, které vzniknou zákazníkovi v tomto důsledku.
  5. Další doplňkové služby se řídí aktuálním ceníkem na webových stránkách http://www.mujhost.net.
 13. Ukončení služeb
  1. Pokud jsou dns záznamy nasměrovány na jiný server, kde je aktivní hosting (web či mail), je poskytovatel oprávněn okamžitě ukončit služby na serverech, aby nedocházelo ke kolizi v doručování obsahu.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Aktualizováno: 22.5.2018